Seznam přijatých dětí k předškolnímu vzdělávání

Vážení rodiče, k předškolnímu vzdělávání ve školním roce 2020/21 byly přijaty tyto děti:

1. ŘŠ-SŘ 37/2020
2. ŘŠ-SŘ 38/2020
3. ŘŠ-SŘ 39/2020
4. ŘŠ-SŘ 40/2020
5. ŘŠ-SŘ 41/2020
6. ŘŠ-SŘ 42/2020
6. ŘŠ-SŘ 43/2020
7. ŘŠ-SŘ 44/2020
8. ŘŠ-SŘ 45/2020
9. ŘŠ-SŘ 46/2020
10. ŘŠ-SŘ 47/2020
11. ŘŠ-SŘ 48/2020
12. ŘŠ-SŘ 49/2020
13. ŘŠ-SŘ 50/2020
14. ŘŠ-SŘ 51/2020
15. ŘŠ-SŘ 52/2020
16. ŘŠ-SŘ 53/2020
17. ŘŠ-SŘ 54/2020
18. ŘŠ-SŘ 55/2020
19. ŘŠ-SŘ 56/2020

Provoz kuchyně od 25. 05. 2020

Vážení strávníci, od 25. 05. bude opět v provozu školní jídelna. Od 18. 05. 2020 je po telefonické domluvě možné platit obědy v budově školy. Vzhledem k situaci, kterou všichni procházíme, Vás tímto žádám o zvážení možnosti platit inkasem. Bylo by to pro nás všechny bezpečnější. Děkuji za pochopení.

15. KVĚTEN – MEZINÁRODNÍ DEN RODINY

Když se řekne rodina, tak se mnohým z nás vybaví věčné spojení, že rodina je základ státu. Na tomto tvrzení není nic špatného a je jednou z mnoha definic, co je rodina. Známe její podobu ze sociologického, právního nebo třeba teologického hlediska. V průběhu let se měnilo i její tradiční pojetí, včetně výčtu jejich členů a vztahů. Historické prameny dokonce uvádí, že dříve byla rodina uváděna jako domácnost. Každý si zkrátka najde to své. Pro připomínku tak důležité instituce spadá na 15. května Mezinárodní den rodiny, což je označení platné od roku 1994, na základě rezoluce č. A/RES/47/237 – Valného shromáždění OSN ze září roku 1993. V Česku se 15. květen slaví jako významný den od roku 2006. Letos je tento svátek opravdu důležité zmínit, neboť nám současná situace dala možnost si rodinu trochu otestovat a uvědomit si její význam. Každá rodina je jiná a každý je členem té svojí… 🙂

8. KVĚTEN – DEN VÍTĚZSTVÍ

Na den 8. května připadá jedna z hlavních událostí historie nejen České republiky, ale i Evropy, kterou je ukončení 2. světové války v roce 1945. Za to se z pohledu historických pramenů považuje kapitulace německých vojsk, která vstoupila v platnost 8. května, ve 23:01 hodin středoevropského času. V minulosti se svátek též nazýval Den osvobození či Den osvobození od fašismu a slavil se až 9. května, jak je tomu dodnes například v zemích někdejšího Sovětského svazu. Válka na starém kontinentu skončila podpisem bezpodmínečné kapitulace, kterou v Remeši za německou brannou moc podepsal generál Alfred Jodl, aby byla později v Berlíně parafována dalšími německými i spojeneckými představiteli. Do půlnoci 8. května měli Němci složit zbraně, což se ve většině případů skutečně stalo.
U nás, v tehdejším Československu, se politici nejprve nemohli několik let rozhodnout, jaké datum státního svátku zvolit. V úvahu připadal také 5. květen – začátek Pražského povstání. Až v roce 1951 se poslanci dohodli, že se bude slavit 9. květen, jako Den osvobození Československa Sovětskou armádou. Po sametové revoluci, ještě dřív, než proběhly první demokratické volby, vznikla potřeba vyřešit státní svátky. V této době získal svátek jiný název – Den osvobození od fašismu, aby v něm byli obsaženi všichni osvoboditelé. V roce 1990 vystoupil tehdejší poslanec Miloš Zeman s návrhem, aby bylo datum svátku přesunuto na 8. května. Oficiální historici obhajovali názor, že obě data jsou legitimní, neboť jde o záležitost časového posunu, neboť 8. května 1945 byla podepsána úplná a bezpodmínečná kapitulace Německa, jak je zmíněno výše. Po bouřlivé diskuzi tento návrh prošel a 8. květen se stal státním svátkem s názvem Den osvobození od fašismu. V průběhu dalších let došlo ještě k dalším změnám tohoto svátku. V roce 2000 byl jeho název zkrácen na Den osvobození a v roce 2004 změněn na Den vítězství, což měl být hlavně psychologický tah na základě názoru, že je lepší se cítit vítězem než osvobozeným. Název tohoto památného dne nikdy nepřepíše historii, proto tento den uctěme vzpomínkou na ty, kteří ztratili svůj život během druhé světové války.

Odpovědi na nejčastější dotazy …

Vážení rodiče,
25. 5. začíná pro žáky 1. stupně dobrovolná výuka na základní škole. Vzhledem k množícím se dotazům a určité nejistotě se Vám pokusím vysvětlit, jaké kroky musela škola udělat, aby se mohla pro děti otevřít. Škola se řídí nařízením MŠMT, kterým jsou určena hygienicko-epidemiologická pravidla, jejichž dodržení předpokládá vytvoření bezpečného prostředí pro děti i dospělé pohybující se ve škole. V první řadě sami rodiče musí posoudit, zda požádají o zařazení dítěte do školní skupiny.
Na základě seznamu přihlášených budou vytvořeny skupiny. MŠMT doporučuje, pokud je to možné, vytvořit skupiny z jedné třídy nebo ročníku. V našem případě budeme přihlížet i k tomu, jak budou děti odcházet domů, aby nedocházelo ke křížení skupin.
Třída neznamená automaticky školní skupinu, dojde k namíchání dětí dle kritérií, které nám umožní naplnit požadavek nekřížení se – např. sourozenci, dojíždějící, odchod domů atp.
Nástup do školy – bude po skupinách, časový harmonogram bude vytvořen, až budeme vědět, kolik skupin opravdu bude. Na dvoře školy bude mít skupina vymezené svoje místo, kam pro děti přijde pedagogický pracovník a odvede je do šatny. Dle nařízení bude určený člověk, který bude na děti dohlížet (pan školník).
Přestávky budou upraveny podle počtu skupin, děti se nebudou na chodbě potkávat.
Stejně bude řešen i oběd – skupina bude v jídelně sama, děti budou dodržovat předepsané rozestupy, dezinfikovat si ruce, po odchodu paní kuchařka vydezinfikuje stoly a následně půjde do jídelny další skupina.
Školní družina nebude probíhat v běžném režimu, ale žáci, kteří jsou přihlášeni do 16:00 hodin, budou tvořit jednu homogenní skupinu a po obědě budou pokračovat zájmovou a relaxační činností.
Doporučení, aby byly děti co nejvíce venku, se budeme snažit dodržet. Pokud by nám školní prostory nestačily, budou se skupiny dle harmonogramu střídat. Nesmíme využívat jiné prostory např. hřiště za KD.
A pravděpodobně pro vás nejdůležitější otázka – výuka. Prioritou je až do 30. 06. distanční výuka. Školní skupiny budou pracovat pod vedením pedagogických pracovníků na úkolech zadávaných pro všechny děti. Nebudou mít rozvrh hodin, jak je ve škole zvykem. Školní skupina je především pomoc pro rodiče, kteří musí do zaměstnání a časová tíseň by jim neumožnila se dostatečně věnovat dětem a jejich úkolům.
Plně chápu Vaše obavy. Škola sice má plán, jak naplnit dané požadavky, ale vše se odvíjí od počtu dětí. Pokud byste potřeboval doplnit nebo vysvětlit některé informace, ozvěte se.

Obnovení provozu MŠ

Vážení rodiče,
po dohodě se zřizovatelem je 25. 05. 2020 obnoven provoz mateřské školy. Vzhledem k nastalé situaci bylo vydáno nařízení MŠMT o ochraně zdraví a zajištění provozu mateřských škol do konce školního roku. (zde)

 1. Po dohodě se zřizovatelem budou do MŠ přijímány pouze děti zaměstnaných zákonných zástupců na celodenní docházku.
 2. Účast dítěte potvrdí zákonní zástupci formou ankety v Bakalářích do 18. 05. 2020.
 3. Děti budou zařazené do skupin, složení skupin je dle nařízení do 30. 06. 2020 neměnné.
 4. Provoz MŠ bude od 6,30 hod. do 16,30 hod.
 5. Zákonní zástupci mají povinnost podepsat čestné prohlášení a seznámení s rizikovými faktory ovlivňující docházku dítěte zde. Jeho nepřítomnost je povinen neprodleně omluvit.
 6. Při nedodržení pokynů a pravidel může být docházka žáka ve školní skupině ukončena.

Výuka na prvním stupni základní školy

Vážení rodiče,
na základě rozhodnutí MŠMT začíná 25. 05. 2020 výuka na prvním stupni základní školy. Vzhledem k nastalé situaci bylo vydáno nařízení o ochraně zdraví a zajištění provozu základních škol do konce školního roku (zde)

  1. Účast žáků na školní docházce je dobrovolná, rodič je povinen vyjádřit zájem o školní docházku do 18. 05. 2020 formou ankety v Bakalářích.

  2. Žáci budou zařazeni do školních skupin. Zařazení vašeho dítěte, Vám bude zasláno zprávou přes Bakaláře, a to nejpozději do 22. 05. 2020.

  3. Provozní doba 7,40 hod – 16,00 hod. Ranní družina, dle nařízení, nebude zajištěna. Odpolední skupina bude zajištěna pouze pro žáky dojíždějící a děti zaměstnaných zákonných zástupců.

  4. Žáky si bude vyzvedávat pedagogický pracovník před školou, odcházet budou na základě zvoleného požadavku v anketě.

  5. Zákonní zástupci mají povinnost podepsat čestné prohlášení a seznámení s rizikovými faktory ovlivňující docházku žáků zde. Nepřítomnost žáka je povinen neprodleně omluvit.

  6. Při nedodržení pokynů a pravidel může být docházka žáka ve školní skupině ukončena.

1. MÁJ

První květnový den, tedy 1. máj, je mezinárodní svátek pracujících, který se slaví od roku 1890. Svátek zavedla v roce 1889 II. Internacionála, na paměť vypuknutí stávky amerických dělníků v Chicagu, právě dne 1. května 1886. V českých zemích se poprvé slavil v roce 1890 na Střeleckém ostrově v Praze. V průběhu let se oslava tohoto svátku poněkud změnila, proto si radši užijeme prvomájový večer s krásnou básní, která je historicky starší (1836) a zná jí snad každý z nás….

Byl pozdní večer – první máj –
Večerní máj – byl lásky čas.
Hrdliččin zval ku lásce hlas,
Kde borový zaváněl háj.
O lásce šeptal tichý mech;
Kvetoucí strom lhal lásky žel,
Svou lásku slavík růži pěl,
Růžinu jevil vonný vzdech.
Jezero hladké v křovích stinných
Zvučelo temně tajný bol,
Břeh je objímal kol a kol;
A slunce jasná světů jiných
Bloudila blankytnými pásky,
Planoucí tam co slzy lásky.
K.H. Mácha „Máj“

Hodnocení žáků za druhé pololetí

Vážení rodiče,
školní rok se chýlí ke konci. Bude nutné ho uzavřít a dětem vystavit vysvědčení. Všichni si uvědomujeme, že průběh druhého pololetí byl opravdu nestandardní a klasifikace nebude jednoduchá. Vyučující budou proto postupovat dle vyhlášky 211/2020 Sb., o hodnocení výsledků vzdělávání žáků ve druhém pololetí školního roku 2019/2020 (zde). V praxi to znamená, že:

Hodnocení žáků
za druhé pololetí školního roku 2019/2020 bude vycházet:

 1. z podkladů pro hodnocení získaných ve druhém pololetí v době, kdy žák má povinnost řádně docházet do školy (známky do 12. 3.),
 2. podpůrně z podkladů pro hodnocení získaných při vzdělávání na dálku, s přihlédnutím na podmínky, ve kterých se žák vzdělává

30. DUBEN – ČARODĚJNICE

Poslední dubnový den patří u nás již tradičně pálení čarodějnic. Obce mezi sebou soupeří, která hranice bude vyšší, nechybí vhodný výběr místa, aby byl ten oheň opravdu vidět z pořádné dálky. A obecní hasiči trnou hrůzou, aby vše dobře dopadlo. Většinou vše opravdu dopadne dobře, protože tato noc je údajně magická. V kalendáři je přesně mezi jarní rovnodenností a letním slunovratem a už od nepaměti jí proto byla připisována tato magická síla. Již Keltové v tento čas slavili jeden ze svých nejvýznamnějších svátků – Beltine (jasný oheň), jímž pro ně začínalo kalendářní léto a s ním festival radosti a života. A to jsme od nich převzali i my, setkat se s přáteli, něco popít, něco dobrého pojíst a hlavně možnost trochu ponocovat. Letos necháme hasiče v klidu, stejně je velké sucho, kamarády odpočítáme jen do desíti, ponocovat můžeme a něco malého na zub se jistě také najde. A chytrá česká hlavička jistě vymyslí něco originálního…