Zápis do mateřské školy

Vážení rodiče,
zápis do MŠ proběhne ve dnech 10. 05. – 13. 05. 2021 v budově základní školy. K zápisu použijte rezervační systém – interval pro rezervaci je 15 minut.

S sebou: občanský průkaz zákonného zástupce, rodný list dítěte a vyplněné a potvrzené dokumenty nutné pro přijetí dítěte k MŠ (Žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání, Evidenční list dítěte).

Kritéria pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání k nahlédnutí zde

INFORMACE K PROVOZU ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ OD 3. KVĚTNA 2021

Sudý týden – od 3. 5. nastoupí do školy nově žáci 6. a 8. třídy (1. stupeň – 2., 4., 5. třída)

 • Výuka bude probíhat v učebně zeměpisu a českého jazyka bez stěhování
 • Výuka bude každý den od 8:00 – 13:25 hodin – obědy mají objednané všichni žáci, kteří se stravují
 • Vstup do budovy školy je pro žáky 2. stupně určen vchod pro druhý stupeň (bílé dveře)

Žáci 1. stupně

  • 2. třída: 7:45 hodin – vchod „átriem“ u tělocvičny
  • 4. třída: 7:45 hodin – hlavní vchod
  • 5. třída: 7:55 hodin – hlavní vchod
   Žáky si před vchodem převezme třídní učitelka.
   Rozdělení tříd platí do odvolání.

Školní družina bude v provozu pro žáky prezenční výuky od 6:30 – 16:00 hod. ve třídách školní družiny – příchod hlavním vchodem. Po dohodě s vychovatelkou je možný odchod domů po obědě.

Stravování zajišťuje školní jídelna obvyklým způsobem, nezapomeňte proto na přihlášení svého dítěte na oběd. Pro žáky na distanční výuce je umožněn výdej obědů do jídlonosičů v době od 10:40 hod. do 11:00 hod. Pro výdej obědů je nutné mít jídlonosiče na výměnu.

Lichý týden – od 10. 5. nastoupí do školy nově žáci 7. a 9. třídy (1. stupeň – 1.,3. třída)

Vstup do budovy školy je pro žáky 2. stupně určen vchod pro druhý stupeň (bílé dveře)

 • 1. třída: 7:45 hodin – vchod „átriem“ u tělocvičny
 • 3. třída: 7:45 hodin – hlavní vchod
 • Žáky si před vchodem převezme třídní učitelka.

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy informuje, že v návaznosti na jednání vlády ČR dne 29. dubna 2021 došlo k vydání: Novelizovaného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví k omezení provozu ve školách a školských zařízeních, s účinností od 3. 5. 2021. Tímto mimořádným opatřením se oproti současnosti mění následující:

  • V mateřských školách od 3. 5. 2021 se umožňuje osobní přítomnost všech dětí v MŠ v kraji Středočeském – provoz MŠ probíhá standardním způsobem (bez omezení počtu dětí ve skupině či třídě, bez testování dětí a pro všechny děti navštěvující tyto MŠ).
   • V základních školách od 3. 5. 2021 se v kraji Středočeském umožňuje osobní přítomnost žáků 2. stupně, a to za podmínky, že se vzdělávání v lichém týdnu neúčastní první polovina tříd a v sudém týdnu neúčastní druhá polovina tříd.

s účinností od 3. 5. 2021. Tímto opatřením se oproti současnosti mění následující:

 • o preventivní antigenní test se ve školách, kde doposud probíhalo s frekvencí dvakrát týdně, nově provádí s frekvencí jedenkrát týdně s tím, že test se provede první den osobní přítomnosti dítěte/žáka/studenta ve škole v daném týdnu. Preventivní test se provádí bezprostředně po příchodu do školy. Nebude-li žák přítomen v den termínu testování ve škole, testování se provede v den jeho příchodu,
 • pro žáky 2. stupně základní školy (tedy žáci, kteří doposud neprošli testování s frekvencí dvakrát týdně) platí, že jsou testováni dvakrát týdně. Důvodem je, že tito žáci se nyní vrací k prezenční výuce a dosud nebyli testováni.

Rotační výuka

Vážení rodiče,
na základě rozhodnutí MŠMT ze dne 06. 04. 2021 se vrací k prezenční výuce žáci prvního stupně rotačním způsobem. Výuky se budou účastnit celé třídy. Podmínkou účasti na výuce je antigenní testování neinvazivní metodou dvakrát týdně a celodenní používání chirurgické roušky.

12. 04. nastupují žáci 1. a 3. ročníku a dále pak každý lichý týden
Časový harmonogram pro příchod žáků do školy:
1. třída: 7:45 hodin – vchod pro druhý stupeň (bílé dveře)
3. třída: 7:45 hodin – hlavní vchod
Žáky si před vchodem převezme třídní učitelka.
19. 04. nastupují žáci 2., 4., 5. ročníku a dále pak každý sudý týden
2. třída: 7:45 hodin – vchod pro druhý stupeň (bílé dveře)
4. třída: 7:45 hodin – hlavní vchod
5. třída: 7:55 hodin – hlavní vchod
Žáky si před vchodem převezme třídní učitelka.
Rozdělení tříd platí do odvolání.

Školní družina bude v provozu pro žáky prezenční výuky od 6:30 – 16:00 hod. ve třídách druhého stupně. Po dohodě s vychovatelkou je možný odchod domů po obědě.

Stravování zajišťuje školní jídelna obvyklým způsobem, nezapomeňte proto na přihlášení svého dítěte na oběd. Pro žáky na distanční výuce je umožněn výdej obědů do jídlonosičů v době od 10:40 hod. do 11:00 hod. Pro výdej obědů je nutné mít jídlonosiče na výměnu.

Testování bude probíhat ve třídách pod dohledem třídních učitelů. Instruktážní video k nahlédnutí zde.

Zápis do 1. ročníku

Vážení rodiče,
zápis do 1. ročníku Základní školy a Mateřské školy ve Starém Kolíně proběhne od 15. 4. 2021 do 30. 04. 2021. Na základě nařízení MŠMT proběhne bez osobní přítomnosti zákonných zástupců dětí. K zápisu je nutné si stáhnout z webových stránek školy „Žádost o přijetí k základnímu vzdělávání“; „Souhlas zákonných zástupců a přidělení registračního čísla“; podepsat a vrátit zpět do školy na emailovou adresu: triskalova@zsstarykolin.cz nebo přes Bakaláře.
V případě žádosti o odklad školní docházky je postup podobný. Mimo „Žádosti o odklad školní docházky“ je nutné doložit také doporučení o odkladu z pedagogicko–psychologické poradny nebo klinického psychologa a dětského lékaře. V případě dotazů kontaktujte vedení školy.

Uzavření MŠ a ZŠ

Vážení rodiče,
na základě usnesení Vlády České republiky ze dne 26. 2. 2021 se s účinností od 27. 2. 2021 (tedy od pondělí 1. 3. 2021) do 21. 3. 2021 uzavírá mateřská i základní škola. V tomto období bude také uzavřena školní jídelna.

Mimořádná opatření – MŠ

Vážení rodiče,
Ministerstvo zdravotnictví vydalo dne 22. února 2021 mimořádné opatření, dle něhož s účinností od 25. února 2021 od 00:00 do odvolání mimo jiné platí, že do budovy MŠ (ZŠ) vstupují dospělé osoby s ochranným prostředkem dýchacích cest (nos, ústa), kterým je respirátor nebo obdobný prostředek (vždy bez výdechového ventilu) naplňující minimálně všechny technické podmínky a požadavky (pro výrobek), včetně filtrační účinnosti alespoň 95% dle příslušných norem (např. FFP2/KN 95), nebo zdravotnická obličejová maska nebo obdobný prostředek naplňující minimálně všechny technické podmínky a požadavky (pro výrobek) normy ČSN EN 14683+AC, které brání šíření kapének.
Děti v prostorách třídy MŠ roušku (či jinou ochranu) nosit nemusí. Přesto bude každé dítě mít ve svých věcech alespoň 1 ochranný prostředek splňující požadavky MZČR – tedy stačí jednorázová „chirurgická“ rouška. Roušku sterilně uložte do věcí v šatně.
​Děti ze 3. oddělení by měly mít minimálně 2 kusy (kvůli docházení na stravu přes areál ZŠ). ​
Při příchodu a odchodu do MŠ by měly i děti používat ochranný prostředek úst a nosu.​
​Dítě doprovází či vyzvedává vždy pouze 1 osoba (případně osoba s mladším dítětem).
Pro venkovní pobyt budeme využívat zahradu nebo okolní méně frekventované oblasti (lesy, louky), kde ochrana úst a nosu nebude pro děti potřeba.
Děkujeme Vám za za dosavadní spolupráci a ochotu.

Mimořádné opatření – ZŠ

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy informuje, že Ministerstvo zdravotnictví vydalo dne 22. února 2021 mimořádné opatření čj. MZDR 15757/2020-44/MIN/KAN (dostupné ZDE), dle něhož s účinností od 25. února 2021 od 00:00 do odvolání platí:

 • Všem osobám se zakazuje pohyb a pobyt bez ochranných prostředků dýchacích cest (nos, ústa), kterým je:
  • respirátor nebo obdobný prostředek (vždy bez výdechového ventilu) naplňující minimálně všechny technické podmínky a požadavky (pro výrobek), včetně filtrační účinnosti alespoň 95 % dle příslušných norem (např. FFP2/KN 95),
  • zdravotnická obličejová maska nebo obdobný prostředek naplňující minimálně všechny technické podmínky a požadavky (pro výrobek) normy ČSN EN 14683+AC, které brání šíření kapének
 • Ve všech vnitřních prostorech staveb (tj. i ve škole nebo školském zařízení),
 • Na všech ostatních veřejně přístupných místech v zastavěném území obce, kde dochází na stejném místě a ve stejný čas k přítomnosti alespoň 2 osob vzdálených od sebe méně než 2 metry.

Do dne 28. února 2021 do 23:59 hod. lze místo výše uvedených ochranných prostředků dýchacích cest používat i jiné ochranné prostředky dýchacích cest, které brání šíření kapének.

Děkujeme za spolupráci.