1. červen – Mezinárodní den dětí

Ani letos tento významný den neproběhne zcela standardně, ve své léta zavedené atmosféře. Přesto neztrácí nic ze svého lesku. Děti jej opět mohou trávit spolu, ač třeba bez svých tradičních soutěží a oslav. Oproti tomu zase vědí, že není přeci nic hezčího, než být se svými spolužáky a kamarády, trávit spolu čas, smát se nebo si třeba jen tak povídat. Navíc nikdo nemůže dětem odepřít jejich velký den, který následuje po nedávném svátku matek nebo otců, teď je přeci řada na nich. Myslím, že žádný rodič nezapomene, aby svým dětem tento den nějak minimálně nezpříjemnil a stejně tak tomu bude jistě i ze strany učitelů, přestože je ještě pořád co dohánět. Tento den má být dnem dětské radosti a připomínkou toho, že naše děti jsou naše budoucnost, jak praví naopak naše historie.

Volby do školské rady

Vážení rodiče,
dne 29. 06. 2021 od 12, 00 hod. do 16, 30 hod. proběhnou volby do nové školské rady.
Školská rada dle zákona č. 561/2004 Sb., v platném znění, §167, 168 se zřizuje při základních, středních a vyšších odborných školách. Školská rada je orgán školy umožňující zákonným zástupcům nezletilých žáků, zletilým žákům a studentům, pedagogickým pracovníkům školy, zřizovateli a dalším osobám podílet se na správě školy.
Žádám Vás proto o spolupráci. Budete osloveni třídní učitelkou nebo učitelem, abyste navrhli dva kandidáty, kteří by mohli Vaši třídu ve školské radě zastupovat. Kandidátní listina bude uveřejněna na webu školy. Volby proběhnou v uvedeném termínu vhozením volebního lístku do urny umístěné v hale školy. S jejich výsledky budete seznámeni následující den.
Věřím, že se nám společně podaří školskou radu sestavit, aby mohla začít v novém školním roce pracovat. 

Příchod dětí do školy a ze školy – bezpečnost

Žádáme rodiče školních dětí, aby vysvětlili dětem bezpečnou cestu do školy podle plánku – zejména cestou z Bašet, aby děti pokračovaly ulicí podle kulturního domu a přecházely hlavní silnici už v prostoru nad pomníkem padlých a po tomto novém chodníku pokračovaly až do školy. Cílem je minimalizovat přebíhání ulice v místě rekonstrukce. Při cestě do školy autem a pěšky dbejte zvýšené opatrnosti. Dbejte pokynů zaměstnanců stavební firmy. Děkujeme.
Na trase budou zaměstnanci obce v tomto a příštím týdnu dohlížet a navigovat.

Návrat do školy

Vážení rodiče,
na základě nařízení MŠMT ze dne 10. května 2021 se v pondělí 17. května 2021 vrací k prezenční výuce všichni žáci naší školy. Bude nutné dodržet doporučená hygienicko – epidemiologická nařízení, abychom se vyhnuli možnému riziku nákazy.

Příchod do školy:
1., 2. a 3. ročník – vchod atriem
4. a 5. ročník – hlavní vchod
2. stupeň – vchod bílými dveřmi.

1. a 4. ročník – 7:40 hodin
2. a 5. ročníku – 7:50 hodin

3. ročník – 8:00 hodin
6. ročník – 7:40 hodin

7. ročník – 7:45 hodin
8. ročník – 7:50 hodin

9. ročník – 7:55 hodin

Vyučující si žáky vyzvednou před určeným vchodem.

Ranní družina je v provozu od 6:30 hod. v prostorách ŠD pro 1. a 2. ročník, pro 3. ročník v kmenové třídě.

Antigenní testování bude probíhat jednou týdně, vždy v pondělí nebo první den návratu žáka do školy.

Nově upravené rozvrhy na webovém rozhraní Bakaláři platí od pondělí 17. května do konce školního roku nebo do odvolání.

Ve škole budou fungovat homogenní skupiny = celé třídy, bude omezeno setkávání žáků jiných tříd.

Z tohoto důvodu je proto upraveno stravování žáků. Čas oběda upřesní třídní učitelé. Nezapomeňte svým dětem přihlásit obědy.

Od 17. května budou fungovat zájmové kroužky ve stejném režimu jako na podzim.

Zápis do mateřské školy

Vážení rodiče,
zápis do MŠ proběhne ve dnech 10. 05. – 13. 05. 2021 v budově základní školy. K zápisu použijte rezervační systém – interval pro rezervaci je 15 minut.

S sebou: občanský průkaz zákonného zástupce, rodný list dítěte a vyplněné a potvrzené dokumenty nutné pro přijetí dítěte k MŠ (Žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání, Evidenční list dítěte).

Kritéria pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání k nahlédnutí zde

INFORMACE K PROVOZU ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ OD 3. KVĚTNA 2021

Sudý týden – od 3. 5. nastoupí do školy nově žáci 6. a 8. třídy (1. stupeň – 2., 4., 5. třída)

 • Výuka bude probíhat v učebně zeměpisu a českého jazyka bez stěhování
 • Výuka bude každý den od 8:00 – 13:25 hodin – obědy mají objednané všichni žáci, kteří se stravují
 • Vstup do budovy školy je pro žáky 2. stupně určen vchod pro druhý stupeň (bílé dveře)

Žáci 1. stupně

  • 2. třída: 7:45 hodin – vchod „átriem“ u tělocvičny
  • 4. třída: 7:45 hodin – hlavní vchod
  • 5. třída: 7:55 hodin – hlavní vchod
   Žáky si před vchodem převezme třídní učitelka.
   Rozdělení tříd platí do odvolání.

Školní družina bude v provozu pro žáky prezenční výuky od 6:30 – 16:00 hod. ve třídách školní družiny – příchod hlavním vchodem. Po dohodě s vychovatelkou je možný odchod domů po obědě.

Stravování zajišťuje školní jídelna obvyklým způsobem, nezapomeňte proto na přihlášení svého dítěte na oběd. Pro žáky na distanční výuce je umožněn výdej obědů do jídlonosičů v době od 10:40 hod. do 11:00 hod. Pro výdej obědů je nutné mít jídlonosiče na výměnu.

Lichý týden – od 10. 5. nastoupí do školy nově žáci 7. a 9. třídy (1. stupeň – 1.,3. třída)

Vstup do budovy školy je pro žáky 2. stupně určen vchod pro druhý stupeň (bílé dveře)

 • 1. třída: 7:45 hodin – vchod „átriem“ u tělocvičny
 • 3. třída: 7:45 hodin – hlavní vchod
 • Žáky si před vchodem převezme třídní učitelka.

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy informuje, že v návaznosti na jednání vlády ČR dne 29. dubna 2021 došlo k vydání: Novelizovaného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví k omezení provozu ve školách a školských zařízeních, s účinností od 3. 5. 2021. Tímto mimořádným opatřením se oproti současnosti mění následující:

  • V mateřských školách od 3. 5. 2021 se umožňuje osobní přítomnost všech dětí v MŠ v kraji Středočeském – provoz MŠ probíhá standardním způsobem (bez omezení počtu dětí ve skupině či třídě, bez testování dětí a pro všechny děti navštěvující tyto MŠ).
   • V základních školách od 3. 5. 2021 se v kraji Středočeském umožňuje osobní přítomnost žáků 2. stupně, a to za podmínky, že se vzdělávání v lichém týdnu neúčastní první polovina tříd a v sudém týdnu neúčastní druhá polovina tříd.

s účinností od 3. 5. 2021. Tímto opatřením se oproti současnosti mění následující:

 • o preventivní antigenní test se ve školách, kde doposud probíhalo s frekvencí dvakrát týdně, nově provádí s frekvencí jedenkrát týdně s tím, že test se provede první den osobní přítomnosti dítěte/žáka/studenta ve škole v daném týdnu. Preventivní test se provádí bezprostředně po příchodu do školy. Nebude-li žák přítomen v den termínu testování ve škole, testování se provede v den jeho příchodu,
 • pro žáky 2. stupně základní školy (tedy žáci, kteří doposud neprošli testování s frekvencí dvakrát týdně) platí, že jsou testováni dvakrát týdně. Důvodem je, že tito žáci se nyní vrací k prezenční výuce a dosud nebyli testováni.

Rotační výuka

Vážení rodiče,
na základě rozhodnutí MŠMT ze dne 06. 04. 2021 se vrací k prezenční výuce žáci prvního stupně rotačním způsobem. Výuky se budou účastnit celé třídy. Podmínkou účasti na výuce je antigenní testování neinvazivní metodou dvakrát týdně a celodenní používání chirurgické roušky.

12. 04. nastupují žáci 1. a 3. ročníku a dále pak každý lichý týden
Časový harmonogram pro příchod žáků do školy:
1. třída: 7:45 hodin – vchod pro druhý stupeň (bílé dveře)
3. třída: 7:45 hodin – hlavní vchod
Žáky si před vchodem převezme třídní učitelka.
19. 04. nastupují žáci 2., 4., 5. ročníku a dále pak každý sudý týden
2. třída: 7:45 hodin – vchod pro druhý stupeň (bílé dveře)
4. třída: 7:45 hodin – hlavní vchod
5. třída: 7:55 hodin – hlavní vchod
Žáky si před vchodem převezme třídní učitelka.
Rozdělení tříd platí do odvolání.

Školní družina bude v provozu pro žáky prezenční výuky od 6:30 – 16:00 hod. ve třídách druhého stupně. Po dohodě s vychovatelkou je možný odchod domů po obědě.

Stravování zajišťuje školní jídelna obvyklým způsobem, nezapomeňte proto na přihlášení svého dítěte na oběd. Pro žáky na distanční výuce je umožněn výdej obědů do jídlonosičů v době od 10:40 hod. do 11:00 hod. Pro výdej obědů je nutné mít jídlonosiče na výměnu.

Testování bude probíhat ve třídách pod dohledem třídních učitelů. Instruktážní video k nahlédnutí zde.

Zápis do 1. ročníku

Vážení rodiče,
zápis do 1. ročníku Základní školy a Mateřské školy ve Starém Kolíně proběhne od 15. 4. 2021 do 30. 04. 2021. Na základě nařízení MŠMT proběhne bez osobní přítomnosti zákonných zástupců dětí. K zápisu je nutné si stáhnout z webových stránek školy „Žádost o přijetí k základnímu vzdělávání“; „Souhlas zákonných zástupců a přidělení registračního čísla“; podepsat a vrátit zpět do školy na emailovou adresu: triskalova@zsstarykolin.cz nebo přes Bakaláře.
V případě žádosti o odklad školní docházky je postup podobný. Mimo „Žádosti o odklad školní docházky“ je nutné doložit také doporučení o odkladu z pedagogicko–psychologické poradny nebo klinického psychologa a dětského lékaře. V případě dotazů kontaktujte vedení školy.