Zápis dětí do 1. třídy

Vážení rodiče, zápis do 1. třídy proběhne od 06. do 17. 04. 2020 přes Bakaláře – pro zákonné zástupce dětí, které navštěvují III. oddělení předškoláků u nás ve školce nebo písemnou formou – pro zákonné zástupce dětí, které nemají přístup na Bakaláře naší školy, tedy navštěvují jinou mateřskou školu – dokumenty zde.

Podrobnosti k zápisu najdete zde

Povinná docházka ve školním roce 2020/21 začíná pro děti, které šesti let dosáhnou do 31. 08. 2020 včetně. Zapsáno může být i dítě, které šesti let dosáhne po 31. 08. 2020. Pokud dítě dosáhne šesti let v době 9 – 12/2020, je nutné doložit k zápisu písemnou žádost zákonného zástupce a doporučení školského poradenského zařízení (PPP nebo SPC). Pokud dítě dosáhne šesti let v době 1 – 8/2021, je nutné doložit navíc doporučení odborného lékaře.

28. březen – den učitelů

Nejprve něco málo z historie. Jak již samotný název „Den učitelů“ napovídá, jedná se o den vyhlášený k poctě učitelů, jako vděk za jejich práci, která je mnohdy jejich celoživotním posláním. Termín, tohoto pro učitele významného dne (přestože není jako významný den vyhlášen), se v různých zemích liší. Často je určen na výročí významného lokálního učitele nebo mezníku pedagogiky. V České republice, ale i na Slovensku, je určen na 28. března – výročí narození Jana Amose Komenského. Byl vyhlášen československou vládou v roce 1955 jako morální ocenění práce učitelů. Letos je den učitelů trochu specifický, poznamenaný současnými okolnostmi. K obvyklému přání a poděkování našim kolegyním a kolegům, kterým se životním posláním stala kantořina, musíme připojit i poděkovaní za podporu a spolupráci rodičům našich žáků.
Milé kolegyně učitelky, milí kolegové učitelé, vážení pedagogičtí pracovníci a vážení rodiče, děkujeme Vám za Vaší zodpovědnou a náročnou práci, které si všichni moc vážíme. Ať je i nadále naším společným cílem držet při sobě jako je to v tomto nelehkém období.

Prominutí školkovného

Vážení rodiče, dne 17. 3. z důvodu zmírnění dopadu finančního zatížení rodin v souvislosti s mimořádnými nařízeními vlády ČR, škola podala žádost zřizovateli ohledně prominutí školkovného v době uzavření mateřské školy. V období od března 2020 až do odvolání, bude školkovné prominuto. Souhlasné stanovisko obce k nahlédnutí zde.

Škola v době koronaviru

Celá naše země se dostala do situace, kterou nikdo ze současníků nezažil. Jsme všichni postaveni do reality, kterou musíme přijmout nebo alespoň akceptovat. Před třemi týdny málokoho napadlo, že virus hospodařící ve velkém v Číně doběhne do Evropy a ukáže nám, zač je toho loket. Na nás teď je, abychom, v rámci našich možností, jeho dopady minimalizovali. Školství je jednou z oblastí, která byla citelně zasažena. Ze dne na den byly uzavřeny školy, na zřizovatelích bylo zvážení, zda uzavřít i mateřinky. Starokolínští školáci měli výhodu – pobývali na jarních prázdninách a těšili se na jejich prodloužení. Radovali se, že se jim splnil sen, budou doma a škola pro ně bude pro výuku nepřístupná (sen mnoha školáků – kdyby chtěla škola spadnout, vyhořet,….). Netušili ve svých dušičkách, že se na ně chystá pohroma větší, než čekali. Učitelé na ně nezapomněli, se zodpovědností sobě vlastní připravili učivo, které budou muset zvládnout samostudiem nebo s pomocí rodičů či starších sourozenců. Jak rádi by alespoň někteří chodili do školy.
Ale teď vážně. Velké poděkování všem, kteří pochopili, že výuka „na dálku“ není automatická náhrada za regulérní školní vyučování. Učitelé se soustředili na český jazyk, matematiku a cizí jazyky. Ostatní předměty jsou zadávány jako doplněk a vyučující si toho jsou vědomi. Učivo je zadávané přes webové rozhraní Bakaláři. V případě problémů je každé pondělí od 15,00 hod. do 17,00 hod. otevřena hala školy a zákonní zástupci nebo osoby, které pověří, si mohou úkoly vyzvednout. Také jsou k dispozici přes maily učitelé, aby pomohli s učivem.
Poděkování rodičům, že zvládají složitou situaci v zaměstnání, zajišťují chod domácnosti a ještě si musí nechat velkou míru trpělivosti pro své děti. Rada pro rodiče: veďte své děti k samostatnosti a zodpovědnosti. Zvlášť žáci na druhém stupni by měli zvládat samostatně zadávanou práci, měli by si umět časově rozvrhnout splnění požadovaných úkolů a také nést odpovědnost za to, když to neudělají. Své „úkoly“ dostávají i děti z mateřinky. Učitelky posílají rodičům nápady pro činnost, básničky, písničky. Milé je vidět videa od rodičů, jak se s dětmi „učí“.
Čeká nás ještě několik týdnů v podobném režimu. Udržte si rozvahu, optimismus a sílu pro sebe i své blízké. Všichni si budeme přát, abychom to zvládli a vrátili se co nejdříve do školy.

Důležitá informace

Vážení rodiče, ředitelství Základní školy a Mateřské školy ve Starém Kolíně oznamuje, že z důvodu mimořádného opatření nařízeného Ministerstvem zdravotnictví ČR a po dohodě se zřizovatelem, bude uzavřen provoz základní i mateřské školy s platností od 11. 03. 2020 do odvolání. Zákonní zástupci si mohou vyzvednout „Žádost o ošetřovné při péči o dítě do 10 let z důvodu uzavření školy“ po telefonické dohodě v budově základní školy. 

Nařízení vlády o uzavření školy

Školní ples se uskuteční v nejbližším možném termínu. Nařízení – Zákaz konání akci nad 100 lidí.

Dále sledujte stránky školy, MŠMT nebo MZČR.

Polytechnika – 1. třída

Třetí část polytechnické výchovy byla opět velmi zajímavá. Povídali jsme si o MRAKODRAPECH. Poznávali jsme nejen známé světové mrakodrapy, ale i nejstarší výškové budovy u nás v České republice, a to ve Zlíně a v Brně. Věděli jste, že mrakodrap musí mít výšku více než 100 metrů a měl by mít více než 40 pater?
Následně jsme si postavili vlastní mrakodrapy. Práci ve skupinách jsme již zvládli na jedničku. Naše mrakodrapy byly opravdu promyšlené a nápadité. Vyzkoušeli jsme si prezentaci vlastních prací a prověřili jsme stabilitu našich mrakodrapů zátěžovým testem. Dokonce přežily i zemětřesení. Práce nás bavila.

Jiří Trnka – V zahradách imaginace

V pondělí 2. 3. 2020 děti z 2., 3. a 4. třídy navštívily Kutnou Horu. Cílem byla GASK Kutná Hora, ve které probíhá interaktivní výstava „V zahradách imaginace“. Výstava je připomínkou a zároveň průřezem bohaté tvorby Jiřího Trnky. Dělí se na několik výtvarných oblastí, kterým se Jiří Trnka věnoval. Jednotlivé místnosti (expozice) jsou barevně odlišeny. Žlutá místnost je věnována loutkám a je doplněna ilustracemi k dětským říkankám. Oranžová ukazuje Trnkovu ilustrační tvorbu. Červená a modrá místnost představují Jiřího Trnku jako malíře a sochaře. Zelená je věnována filmu. Děti si vše důkladně prohlédly a na závěr shlédly ve „výstavním kině “ jeden z Trnkových animovaných snímků.
Samostatnou část tvoří místnosti s interaktivním programem. Ta se všem nesmírně líbila. Nakonec si někteří koupili něco, co jim výstavu bude připomínat. Než jsme všichni nasedli do autobusu, prošli jsme zahradou galerie a podívali jsme se na Kutnou Horu z výšky.

UPOZORNĚNÍ

Dne 2. 3. 2020 bude z provozních důvodů (přerušení dodávky vody) upraven rozvrh hodin. Bude omezen provoz i školní družiny a mateřské školy. Výuka bude končit v 11,35 hod., odpolední školní družina a klubík nebude, mateřská škola ukončí provoz v 12, 30 hod.

Nečekaná návštěva měla obrovský úspěch

Středa 19. února začala na naší škole obvyklým způsobem. Jen zasvěceným jedincům pedagogického sboru neuniklo, jak krátce po začátku vyučování do areálu školy pomalu najely tři nenápadné dodávky s tmavými skly. Chvilka napětí již byla neudržitelná. Krátké svižné zaklepání na dveře a vstup dvou policistů v pracovním stejnokroji překvapil všechny žáky, kteří se do té doby věnovali jen svým studijním povinnostem. Policista se krátce představil, všechny uklidnil, že se nic neobvyklého neděje a víc neprozradil. V každé ze tříd, policista něco uschoval a na chvilku odešel. Překvapení všech zažehlo pochodeň zvídavých otázek: „co se bude dít, co se děje, co..?“. A když nastal ten správný okamžik, dveře třídy se opět otevřely a opět vstoupil policista a ne ledajaký, dobře stavěný, na čtyřech, chlupatý a ihned začal pracovat svou největší zbraní…čumákem! Oči dětí se zaleskly, tohle nikdo nečekal, všichni sledují toho fešáka při své práci. Třída je za chvíli celá zkontrolovaná křížem krážem a služební pes svým zalehnutím označuje místo, kde je schovaný vzorek výbušniny. To byl ten záhadný balíček, co zde policista na začátku uschoval. Za svou bezchybnou práci byl pes svým kolegou ve službě – policistou psovodem, odměněn pamlskem. Takto proběhla ukázka v každé ze tříd. Policejních psů zde pracovalo hned několik, neboť schovaný předmět měl vždy jinou specifickou vlastnost a podle toho byl i nasazen konkrétní pes, dle své specializace. Vedle vzorku výbušniny byl schován i vzorek návykové látky apod. Po této ukázce se všichni žáci přesunuli do tělocvičny, kde byla oběma stupňům školy postupně představena práce všech přítomných psů podrobněji. Následovaly další ukázky práce přítomných specialistů. Dozvěděli jsme se jak dlouhý a náročný je výcvik takového služebního psa, jaká se používají plemena, kde mohou být nasazeni a vše zajímavé o práci psovodů a jejich svěřenců. Vzhledem k tomu, že jsme nově spolupracující organizací při výcviku těchto psů, už teď se těšíme na další návštěvu. Za zajímavé a poučné dopoledne děkujeme všem zúčastněným policistům a jejich „parťákům“ z Ředitelství služby pořádkové policie PP ČR, Odbor služební kynologie a hipologie – Výcvikové středisko služebních psů Býchory. Blíže o práci střediska zde.