Kapka života

V loňském školním roce se nám podařilo získat další dotaci na čtvrtou etapu našeho dlouhodobého projektu „Starokolínský motýlek“.

Projekt jsme pojmenovali „Kapka života“ a byl zaměřený na environmentální aktivity, které vedly k pochopení vody jako nenahraditelného přírodního zdroje. Cílem bylo ukázat krásu vody a všeho, co se kolem ní odehrává. Chtěli jsme, aby si každý z nás uvědomil její důležitost, abychom si začali všímat změn kolem nás a abychom o vodě začali přemýšlet jako o nedílné součásti našeho světa.

V průběhu školního roku 2018/2019 jsme sbírali vzorky z řek a rybníků v okolí Starého Kolína a zjišťovali jejich čistotu. Dále jsme pomocí meteorologické stanice, která byla zakoupena z dotace, měřili denní teploty v období od října 2017 do června 2018 a porovnávali je s republikovým průměrem, který jsme našli na stránkách ČHMÚ.

Poslední částí projektu byly stavební úpravy v altánu, který je ve školním arboretu. Aby zde mohly probíhat laboratorní práce, byla sem zavedena voda a elektřina.

Celý projekt byl realizován z dotace Středočeského kraje.

Výchozí situace

V současné době jsou hotové tři etapy dlouhodobého projektu školního arboreta „Starokolínský motýlek“. V první etapě to byly převážně terénní úpravy bývalé školní zahrady, kde jsme se rozhodli arboretum založit. V druhé fázi jsme zpracovali projekt s názvem Starokolínský Motýlek a podali ho při 9. výzvě na Revolvingový fond Ministerstva životního prostředí. Aktivity projektu se týkaly nákupu a výsadby stromů, nákupu, rozmístění a výroby úkrytů pro živočichy, nákupu laviček, stolů a vybavení pro údržbu, vytvoření informačních tabulí a učebních dokumentů. Třetí fáze byla financována z dotací Středočeského kraje. Byla vybudována venkovní učebna, zakoupeny stoly a lavice a vysazeny další druhy stromů.

Venkovní učebna a arboretum je využíváno při výuce Přírodovědy a Přírodopisu, dále při pracovních činnostech v předmětu Člověk a svět práce a v odpoledních hodinách pak mateřskou školou a odděleními školní družiny.

Tabulky