O nás

Naše škola vzdělává a vychovává žáky  už přes 350 let. Nezbývá než jí popřát, aby sloužila veřejnosti a dětem ještě dlouhá léta ke všeobecné spokojenosti.  Přejeme jí dostatek entuziazmu i  financí na proměnu ve školu moderní, schopnou vychovávat lidi nového tisíciletí, přestože sídlí v tak staré budově.

NAŠIM ŽÁKŮM NABÍZÍME:

Výuka:

 • Výuka probíhá podle školního vzdělávacího programu „Já mezi lidmi“, který je v souladu s Rámcovým vzdělávacím programem. Naše motto vyjadřuje základní myšlenku vzdělávacího programu – „naučit žáky takové znalosti, dovednosti a postoje, které dobře uplatní v životě. Jednoznačnou výhodou naší školy je, že se žáci vzdělávají v rámci málo početných skupin. 

 • Vedeme žáky k toleranci a empatii mezi sebou navzájem, k respektu a uznání slabších a mladších. Žáci by se měli naučit žít v populačně přirozené skupině, kde jsou zastoupeni jedinci s různým talentem, vlastnostmi i zdravotním znevýhodněním.

 • Žáci by měli být samostatní a iniciativní při řešení problémů ve škole i v životě. Důležité je pro žáky poznání, že dokáží samostatně vyhledat pomoc v situacích, které jsou pro ně složité a zdánlivě neřešitelné. Na druhé straně se žáci naučí poskytnout pomoc a informace ostatním, kteří je potřebují nebo o ně požádají.

 • Povedeme žáky k využívání komunikačních a informačních technologií a všech dostupných zdrojů informací. Klademe důraz na čtenářskou gramotnost žáků a schopnost využít všeobecného přehledu žáků, informací z různých zdrojů a zkušeností při volbě povolání.

 • Pro každého žáka je důležité zdravé sebevědomí bez přeceňování vlastních schopností a sil a hlavně umění sebehodnocení a posouzení ostatních. Vše by měli žáci zvládnout bez podceňování sebe i ostatních, měli by poznat a uplatnit pravidla pozitivní kritiky. Důležité pro uplatnění žáků v životě je umění nabídnout své schopnosti a dovednosti a znát svoje silné i slabé stránky.

 • Vzděláváme děti tak, aby mohly uplatnit své individuální předpoklady, aby se jejich vzdělávání odvíjelo od jejich převažujících zájmů, schopností a reálných hranic možností.

 • Umožňujeme žákům se specifickými vzdělávacími potřebami, ale i žákům nadaným se začlenit a přiměřeně realizovat.

 • Vytváříme důstojné a zdravé prostředí, v němž je vztah k žákům chápán a uplatňován jako vztah k partnerům a účastníkům vzdělávání. ŠVP klade důraz na všestranný rozvoj osobnosti.

S ČÍM SE U NÁS SETKÁTE?
 • Jsme škola rodinného typu.
 • Každému žákovi se věnujeme individuálně.
 • Možnost konzultací dětí, ale i rodičů s učiteli i ve školním poradenským centru.
 • Ve škole funguje výchovné, kariérové poradenství, zaměřujeme se i na prevenci sociálně patologických jevů.
 • Snažíme se usnadnit předškolákům přechod do školy kvalitní přípravou, na které se podílí i školní poradenské centrum.
 • Zkušení a ochotní pedagogové.
 • Od mateřské školy kroužek anglického jazyka.
 • Od třetí třídy výuka anglického jazyka jako povinného předmětu.
 • Od sedmé třídy možno studovat druhý cizí jazyk.
 • Výuka informatiky od pátého ročníku.
 • Učebna s interaktivní tabulí.
 • Moderní multifunkční učebna výpočetní techniky.
 • Velká úspěšnost při přijímacích zkouškách na střední školy.
 • Lyžařský výcvik, škola v přírodě, školní výlety.
 • Průběžné sledování výsledků v porovnání s ostatními školami v ČR.
 • Velké množství doprovodných aktivit.