Školní poradenské centrum

Školní psycholog – Mgr. Gabriela Kratochvílová

 • k dispozici kdykoliv po předchozí domluvě
 • kontakt: kratochvilova@zsstarykolin.cz; 771 155 159
 • čtvrtek a pátek od 7:00 – 14:00 hodin
 • každou sudou středu od 7:00 – 14:00 hodin

Školní speciální pedagog – logopedie– Mgr. Lucie Pátková

 • k dispozici kdykoliv po předchozí domluvě
 • kontakt: strnadova@zsstarykolin.cz
 • pondělí a středa 14:00 – 16:00 hodin

Výchovný poradce – Mgr. Libuše Třískalová

Sociální pedagog pro ZŠ – Mgr. Kristýna Třískalová

 • k dispozici kdykoliv po předchozí domluvě
 • kontakt: k.triskalova@zsstarykolin.cz; 774 657 141

Metodik prevence – Mgr. Monika Pirklová

 • k dispozici kdykoliv po předchozí domluvě
 • kontakt: pirklova@zsstarykolin.cz

Úkoly školního poradenského centra

 • Budování příznivého klimatu školy
 • Kariérové poradenství
 • Koordinace aktivit souvisejících s volbou vzdělávací a profesní dráhy žáků
 • Průběžné monitorování zájmu žáků o budoucí studium a profesi se zvláštním zřetelem k žákům nerozhodnutým, k žákům se zdravotními a sociálními problémy, k žákům nadaným
 • Odborná pomoc při integraci a inkluzi žáků se speciálními vzdělávacími potřebami
 • Pomoc při realizaci rovných příležitostí žáků
 • Pomoc při zabezpečení výuky žáků nadaných a mimořádně nadaných
 • Metodická podpora učitelů při zajišťování podpůrných opatření 1. stupně
 • Spolupráce s PPP a SPC v případě žáků s vyšším stupněm podpory
 • Poradenská činnost pro zákonné zástupce
 • Prevence sociálně patologických jevů
 • Včasná intervence v případě řešení výchovných problémů
 • Práce s kolektivem třídy v součinnosti s PPP
 • Spolupráce při zajišťování besed, přednášek a aktivit pro třídní kolektivy
 • Realizace a koordinace aktivit zaměřených na prevenci záškoláctví, závislostí, agresivity a dalších sociálně patologických jevů
 • Monitorování sociálně patologických jevů či jejich rizik
 • Poskytování přímé pomoci žákům a jejich rodičům s rizikem či projevy sociálně patologických jevů
 • Koordinace spolupráce školy s Policií ČR, krizovými centry, kurátory a pracovníky OSPOD a dalšími odborníky