Školská rada

Dne 20. 12. 2017 byl zvolen „staronový“ předseda: Mistr Martin.

Zápis průběhu voleb do školské rady pro volební období 2017 – 2020
V souladu s článkem III „Volebního řádu školské rady při Základní škole a Mateřské škole Starý Kolín, schváleném zřizovatelem – obcí Starý Kolín dne 14. 8. 2008 byl stanoven termín voleb do školské rady na 29. 11. 2017 od 12:00 do 17:00. Volby proběhly ve vstupní hale základní školy.
Kandidáti:
Kandidáti na členství ve školské radě byli navrženi zákonnými zástupci vyplněním anketního lístku. Na kandidátce byli zařazeni pouze ti zákonní zástupci nezletilých žáků, kteří písemně souhlasili s kandidaturou.
Kandidátka pro volby do školské rady
ZŠ Starý Kolín 2017 – 2020
Zákonní zástupci žáků

1 FLEGL Jaroslav
2 HOLEČKOVÁ Jana
3 KROPÁČKOVÁ Lucie
4 LISÁ Lada
5 MELENOVÁ Jana
6 MRÁZKOVÁ Iva
7 PALIČKOVÁ Ilona
8 PAUKERTOVÁ Marie
1 DOUBRAVOVÁ Hana
2 PAŘEZOVÁ Anděla
3 TŘÍSKALOVÁ Kristýna
oprávnění volící
Zákonní zástupci žáků 155 47
Pedagogičtí pracovníci 19 19
celkem Z toho platné
Zákonní zástupci žáků 47 47
Pedagogičtí pracovníci 19 19
Počet platných hlasů
FLEGL Jaroslav 8
HOLEČKOVÁ Jana 25
KROPÁČKOVÁ Lucie 10
LISÁ Lada 8
MELENOVÁ Jana 4
MRÁZKOVÁ Iva 24
PALIČKOVÁ Ilona 7
PAUKERTOVÁ Marie 8
Počet platných hlasů
DOUBRAVOVÁ Hana 10
PAŘEZOVÁ Anděla 3
TŘÍSKALOVÁ Kristýna 6

Kandidáti na členství ve školské radě z řad pedagogických pracovníků byli navrženi pedagogickými pracovníky školy vyplněním anketního lístku. Na kandidátce byli uvedeni pouze ti pedagogičtí pracovníci, kteří písemně souhlasili s kandidaturou.
Kandidátka pro volby do školské rady
ZŠ Starý Kolín 2017 – 2020
Pedagogičtí pracovníci
Informace o kandidátech byla zveřejněna od 9. 11. 2017 do 29. 11. 2017 v informačním systému školy a vývěsce v prostorách školy.
Způsob volby:
Před volbou se každý volič prokázal průkazem totožnosti, poté obdržel volební lístek. Za každého nezletilého žáka obdržel zákonný zástupce jeden volební lístek. Voliči označovali křížkem požadované dva kandidáty, které volili. Jiné písemné úpravy hlasovacího lístku neměly na jeho posuzování vliv. Lístky, na kterých bylo označeno více kandidátů než dva, byly brány jako neplatné. Upravené hlasovací lístky voliči vhazovali do zapečetěné hlasovací schránky.

Vyhodnocení voleb:
Za zákonné zástupce žáků byli zvoleni:
Holečková Jana
Mrázková Iva
Za pedagogické pracovníky byli zvoleni:
Doubravová Hana
Třískalová Kristýna

Zapsala: Kristýna Třískalová
Ve Starém Kolíně dne 29. 11. 2017
Za přípravný výbor: Lenka Slavíková, Martina Horynová, Kristýna Třískalová