Výzva 22

Šablony OPVVV MŠ a ZŠ Starý Kolín

Výzva č. 02_16_022 pro Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – šablony pro MŠ a ZŠ pro méně rozvinutý region v prioritní ose 3 OP

Od 1. 1. 2017 realizuje naše škola vybrané šablony výzvy v rámci vlastního projektu „Šablony pro Starý Kolín“. Cílem výzvy je podpořit základní a mateřské školy formou projektů zjednodušeného vykazování. Výzva podpoří osobnostně profesní rozvoj pedagogů prostřednictvím dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků, vzájemného setkávání a sdílení zkušeností pedagogů a pomůže školám při společném vzdělávání žáků, a to možností personálního posílení o školního asistenta, školního psychologa, speciálního pedagoga, sociálního pedagoga.

Registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_022/0003409

Název operačního programu: Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Prioritní osa: PO 3 – Rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu, primárnímu a sekundárnímu vzdělávání

Číslo výzvy: 02_16_022

Doba realizace: 1. 1. 2017 – 31. 12. 2018

Rozpočet projektu celkem: 897 200,00 Kč

Naše škola se zapojila do následujících šablon:

I/1.2 Školní speciální pedagog – personální podpora MŠ
I/3.3 Odborně zaměřená tematická setkávání a spolupráce s rodiči dětí v MŠ
II/1.3 Školní psycholog – personální podpora ZŠ
II/1.4 Sociální pedagog – personální podpora ZŠ
II/2.1 Vzdělávání pedagogických pracovníků ZŠ – DVPP v rozsahu 16 hodin
II/2.10 Sdílení zkušeností pedagogů z různých škol prostřednictvím vzájemných návštěv (pro ZŠ)
II/3.2 Klub zábavné logiky a deskových her pro žáky ZŠ
II/3.4 Příprava na vyučování žáků ZŠ ohrožených školním neúspěchem
II/4.1 Odborně zaměřená tematická setkávání a spolupráce s rodiči žáků ZŠ

Hlavním cílem projektu je zlepšení kvality vzdělávání a výsledků žáků v klíčových kompetencích. Tento projekt je spolufinancován EU, Evropskými strukturálními a investičními fondy a OP Výzkum, vývoj a vzdělávání.

Mgr. Kristýna Třískalová