Výzva 63

Výzva č. 02_18_063 pro Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – šablony pro MŠ a ZŠ pro méně rozvinutý region v prioritní ose 3 OP

Registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0011337

Název operačního programu: Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Číslo výzvy: 02_18_063

Doba realizace: 1. 1. 2019 – 31. 12. 2020

Rozpočet projektu celkem: 1 665 052,00 Kč

Naše škola se zapojila do následujících šablon:

2.I/3 Školní psycholog – personální podpora MŠ
2.I/6 Vzdělávání pedagogických pracovníků MŠ – DVVP
2.I/8 Sdílení zkušeností pedagogů z různých škol/školských zařízení prostřednictvím vzájemných návštěv
2.I/10 Zapojení odborníka z praxe do vzdělávání v MŠ
2.I/11 Využití ICT ve vzdělávání
2.I/12 Projektový den ve škole
2.I/13 Projektový den mimo školu
2.II/3 Školní psycholog – personální podpora ZŠ
2.II/4 Sociální pedagog – personální podpora ZŠ
2.II/5 Školní kariérový poradce – personální podpora ZŠ
2.II/9 Sdílení zkušeností pedagogů z různých škol/školských zařízení prostřednictvím vzájemných návštěv
2.II/14 Zapojení odborníka z praxe do vzdělávání v ZŠ
2.II/16 Využití ICT ve vzdělávání
2.V/2 Speciální pedagog
2.V/3 Sociální pedagog
2.V/7 Tandemové vzdělávání v ŠD/ŠK
2.V/11 Klub pro účastníky ŠD/ŠK
2.V/12 Projektový den v ŠD/ŠK
2.V/13 Projektový den mimo ŠD/ŠK

Hlavním cílem projektu je zlepšení kvality vzdělávání a výsledků žáků v klíčových kompetencích. Tento projekt je spolufinancován EU, Evropskými strukturálními a investičními fondy a OP Výzkum, vývoj a vzdělávání.

Mgr. Kristýna Třískalová