Výzva 80

Výzva č. 02_20_080 pro Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – šablony pro MŠ a ZŠ pro méně rozvinutý region v prioritní ose 3 OP

Registrační číslo projektu: CZ.02.3.X/0.0/0.0/20_080/0019195

Název operačního programu: Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Číslo výzvy: 02_20_080

Doba realizace: 1. 1. 2021 – 31. 12. 2022

Rozpočet projektu celkem: 752 677,00 Kč

Naše škola se zapojila do následujících šablon:

3.I/2 – Školní speciální pedagog – personální podpora MŠ
3.I/3 – Školní psycholog – personální podpora MŠ
3.I/9 – Projektový den ve výuce
3.II/2 – Školní speciální pedagog – personální podpora ZŠ
3.II/3 – Školní psycholog – personální podpora ZŠ
3.II/12 – Projektový den ve výuce

Hlavním cílem projektu je zlepšení kvality vzdělávání a výsledků žáků v klíčových kompetencích. Tento projekt je spolufinancován EU, Evropskými strukturálními a investičními fondy a OP Výzkum, vývoj a vzdělávání.

Mgr. Kristýna Třískalová